phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

Đánh giá bài viết này
phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

Các kiến thức về hóa học chính là các kiến thức rất cần thiết cho tất cả mọi người. Đặc biệt là các phương trình phản ứng đây là một kiến thức cần mọi người được hiểu rõ hơn. Vì thế hôm nay chúng tôi sẽ mang đến bài viết này về phương trình ion rút gọn của phản ứng cho mọi người củng cố lại thêm các kiến thức cần thiết. Hãy cùng chúng tôi củng cố kiến thức qua bài viết ngay dưới đây nhé.

Phương trình ion rút gọn của phản ứng sẽ cho biết thực chất của phản ứng xảy ra ở dung dịch chất điện li.

 • Các lưu ý khi viết phương trình ion rút gọn 

Muốn viết được phương trình ion thu gọn, bạn phải nắm vững bảng tính tan, độ bay hơi, chất điện li yếu và thứ tự các chất xuất hiện trong dung dịch. 

Khi viết phương trình ion, chất rắn, chất khí và nước được viết dưới dạng phân tử. Các chất tan trong dung dịch được viết dưới dạng ion 

Phương trình ion thu gọn là một phương trình hóa học trong đó các ion kết hợp với nhau.

 • Các bước viết phương trình ion rút gọn như sau

– Bước 1: Viết phương trình phản ứng mà chất phản ứng và sản phẩm ở dạng phân tử (nhớ cân bằng các phương trình). 

– Bước 2: Chất điện li mạnh được viết dưới dạng ion. Chất không tan, chất khí và chất điện li yếu được viết dưới dạng phân tử => phương trình ion vừa đủ. 

– Bước 3: Loại bỏ các ion giống nhau về hai phía => phương trình ion rút gọn. 

* Nếu một bài toán có nhiều tính chất hỗn hợp nhưng có cùng một phương trình ion rút gọn thì có thể dùng phương trình ion rút gọn để tính yêu cầu bài toán và giải bài toán đó một cách trọn vẹn và nhanh chóng.

* Hỗn hợp axit, bazơ tính năng với nhau, phải sử dụng phương trình ion rút gọn là H + + OH – → H2O để giải bài.

 • Các dạng bài tập và phương pháp giải về phương trình ion rút gọn

Ta có thể sử dụng phương trình ion rút gọn để giải được các bài tập có phản ứng axit – bazơ, phản ứng hòa tan hiđroxit lưỡng tính, phản ứng oxit axit tính năng với bazơ, phản ứng tạo kết tủa, phản ứng oxi hóa – khử hỗn hợp.

 • Các phương pháp giải

– Tính toán các lượng chất đã cho trong bài 

– Nên xác định số mol của những ion thiết yếu

– Viết phương trình ion rút gọn với các phản ứng xảy ra

– Tính theo các phương trình ion rút gọn 

– Từ đó ta sẽ tính được những đại lượng theo nhu yếu như: lượng kết tủa, khối lượng muối, pH dung dịch, loại sản phẩm khử, …

II. Các dạng phản ứng khi sử dụng phương trình ion rút gọn

 • Phản ứng giữa axit với bazơ: (Phản ứng trung hòa)

– Với phương trình phân tử là:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

– Phương trình ion :

H + + Cl – + Na + → Cl – + Na + + H2O

2H + + SO42 – + 2K + + 2OH – → SO42 – + 2K + + H2O

– Phương trình ion rút gọn :

H + + OH – → H2O

Theo phương trình phản ứng ion rút gọn : nH + = nOH –

 • Phản ứng oxit axit và dung dịch kiềm

– Phương trình phân tử :

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

Hay CO2 + KOH → KHCO3

– Phương trình ion : CO2 + 2K + + 2OH – → 2K + + CO32 – + H2O

Hay CO2 + K+ + OH– → K+ + HCO3–

– Phương trình ion thu gọn :

CO2 + 2OH – → CO32 – + H2O

Hay CO2 + OH – → HCO3 –

 • Phản ứng giữa axit với muối

 • Nếu ta cho từ từ axit vào muối cacbonat

– Phương trình phân tử :

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

– Phương trình ion :

H + + Cl – + 2N a + + CO32 – → Na + + HCO3 – + Na + + Cl –

H + + Cl – + HCO3 – + Na + → Na + + Cl – + CO2 + H2O

– Phương trình ion rút gọn :

H + + CO32 – → HCO3 –

HCO3 – + H + → CO2 + H2O

 • Nếu ta cho từ từ muối cacbonat vào axit

– Phương trình phân tử : 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O

– Phương trình ion : 2H + + 2C l – + 2N a + + CO32 – → 2N a + + 2C l – + CO2 + H2O

– Phương trình ion rút gọn : 2H + + CO32 – → H2O + CO2

 • Nếu ta cho muối khác vào axit:

– Phương trình phân tử : HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

– Phương trình ion : H + + Cl – + Ag + + NO3 – → AgCl + H + + NO3 –

– Phương trình ion rút gọn : Cl – + Ag + → AgCl

 • Tác dụng giữa 2 dung dịch muối với nhau

– Phương trình phân tử :

Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

– Phương trình ion :

2Na + + CO32 – + Mg2 + + Cl – → MgCO3 + 2Na + + 2Cl –

– Phương trình ion thu gọn :

CO32 – + Mg2 + → MgCO3

– Phương trình phân tử :

Fe2 ( SO4)3 + 3Pb (NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3PbSO4

– Phương trình ion

2Fe3 + + 3SO42 – + 3Pb2 + + 6NO3 – → 2Fe3 + + 6NO3 – + 3PbSO4

– Phương trình ion thu gọn :

Pb2 + + SO42 – → PbSO4

 • Kim loại tác dụng axit

– Phương trình phân tử :

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3) 2 + 2NO + 4H2O

– Phương trình ion :

2Cu + 8H + + 8NO3 – → 3Cu2 + + 6NO3 – + 2NO + 4H2O

– Phương trình ion thu gọn :

3Cu + 8H + + 2NO3 – → 3Cu2 + + 2NO + 4H2O

 • Oxit bazơ tác dụng axit 

– Phương trình phân tử :

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

– Phương trình ion :

Fe2O3 + 6H + + 3SO42 – → 2Fe3 + + 3SO42 – + 3H2O

– Phương trình ion thu gọn :

Fe2O3 + 6H + → 2Fe3 + + 3H2O

Lời kết 

Các kiến thức cần thiết của phương trình ion rút gọn của phản ứng trên đây của chúng tôi. Rất mong các thông tin này sẽ giúp mọi người củng cố được lượng kiến thức cần thiết để vận dụng cho các bài tập hoặc cho các ứng dụng trong cuộc sống. Hãy cùng chia sẻ các kiến thức này cho mọi người xung quanh nhé. 

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí