PHÂN BIỆT BETWEEN, AMONG VÀ MIDDLE

5/5 - (1 vote)
PHÂN BIỆT BETWEEN, AMONG VÀ MIDDLE

Between, Among và Middle đều có nghĩa là “giữa”. Vây làm sao để dùng những từ này một cách chính xác nhất?

1. Between.
– Tại, trong, hay giữa khoảng cách giữa hai người hay hai vật.
EX: He was standing between Jeff and Kevin.
– Trong khoảng thời gian phân chia hai ngày, hai sự kiện.
EX: Many changes took place between the two world wars.
– Dùng để chỉ mối quan hệ, sự lựa chọn, sự khác nhau….
EX: Talks between France and Germany are continuing.
– Nằm trong khoảng thời gian phân chia hai điểm được tính một cách ước lượng
EX: Her sons, aged between 5 and 9, go to primary school.
2. Among.
– Được bao quanh hoặc nằm trong một nhóm người hoặc vật
EX: Surrounded by or within a group of people or things we walked among hundreds of bluebells.
– Thuộc về một nhóm hoặc sự việc xảy ra bên trong một nhóm
EX: A British woman was among the 20 victims of the crash
3. Middle.
– Middle có nghĩa là điểm trung tâm/chính giữa, vị trí trung tâm. Các cụm từ thường đi kèm với middle đó là: the middle, in/by/down…(perposition) + the middle, in the middle of…
EX: There is a lake with an island in the middle.
– Middle còn là tính từ, luôn đứng trước danh từ: ở vị trí chính giữa của một vật thể, một nhóm người/vật…, giữa sự bắt đầu và sự kết thúc một sự việc/sự kiện/độ tuổi…
EX: She’s the middle child of three.

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí