PHÂN BIỆT BETWEEN, AMONG VÀ MIDDLE

Đánh giá bài viết này

Between, Among và Middle đều có nghĩa là “giữa”. Vây làm sao để dùng những từ này một cách chính xác nhất?

1. Between.
– Tại, trong, hay giữa khoảng cách giữa hai người hay hai vật.
EX: He was standing between Jeff and Kevin.
– Trong khoảng thời gian phân chia hai ngày, hai sự kiện.
EX: Many changes took place between the two world wars.
– Dùng để chỉ mối quan hệ, sự lựa chọn, sự khác nhau….
EX: Talks between France and Germany are continuing.
– Nằm trong khoảng thời gian phân chia hai điểm được tính một cách ước lượng
EX: Her sons, aged between 5 and 9, go to primary school.
2. Among.
– Được bao quanh hoặc nằm trong một nhóm người hoặc vật
EX: Surrounded by or within a group of people or things we walked among hundreds of bluebells.
– Thuộc về một nhóm hoặc sự việc xảy ra bên trong một nhóm
EX: A British woman was among the 20 victims of the crash
3. Middle.
– Middle có nghĩa là điểm trung tâm/chính giữa, vị trí trung tâm. Các cụm từ thường đi kèm với middle đó là: the middle, in/by/down…(perposition) + the middle, in the middle of…
EX: There is a lake with an island in the middle.
– Middle còn là tính từ, luôn đứng trước danh từ: ở vị trí chính giữa của một vật thể, một nhóm người/vật…, giữa sự bắt đầu và sự kết thúc một sự việc/sự kiện/độ tuổi…
EX: She’s the middle child of three.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *