Phân biệt a lot/ lots of/ plenty/ a great deal với many/ much

5/5 - (1 vote)
Phân biệt a lot/ lots of/ plenty/ a great deal với many/ much

Các thành ngữ trên đều có nghĩa tương đương với much/ many (nhiều) và most (đa phần). A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal). Không có khác nhau gì mấy giữa a lot of và lots of. Chủ ngữ chính sau hai thành ngữ này…

a lot of: uncountable noun + singular verb

lots of: Plural noun + plural verb

A lot of time is needed to learn a language.
Lots of us think it’s time for an election.

  • Plenty of được dùng phổ biến trong informal English. 
    Don’t rush, there’s plenty of time.
    Plenty of shops take checks.
  • A large a mount of = a great deal of + non-count noun (formal English) 
    I have thrown a large amount of old clothing.
    Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East.

A lot và a great deal có thể được dùng làm phó từ và vị trí của nó là ở cuối câu. 
On holiday we walk and swim a lot.
The gorvernment seems to change its mind a great deal

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí