Nội dung là gì? Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức

5/5 - (1 vote)
Nội dung là gì? Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức

Nội dung là khái niệm chúng ta hay sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, để nói rằng ta có hiểu rõ về khái niệm nội dung thì không phải ai cũng biết. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số nội dung để trả lời câu hỏi nội dung là gì?

Nội dung là gì

– Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin thì: 

+ Nội dung là phạm trù tập hợp tất cả các khía cạnh, các yếu tố và quá trình tạo nên sự vật. 

 + Đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, nội dung và hình thức là phạm trù của phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lê-nin

– Theo thuật ngữ từ điển tiếng Việt, nội dung là trạng thái bên trong của những gì chứa đựng hoặc thể hiện qua hình thức.

noi-dung-la-gi
nội dung là gì

Nội dung tiếng Anh là gì

Nội dung tiếng Anh là content

Hình thức là gì?

Về cơ bản, hình thức được hiểu là một phạm trù dùng để chỉ cách thức tồn tại và phát triển của sự vật. Hình thức là một hệ thống các mối quan hệ tương đối ổn định giữa các yếu tố của sự vật đó. 

Trong pháp luật, các hình thức biểu hiện của pháp luật có thể là cả bên trong và bên ngoài. 

– Chúng ta hiểu hình thức bên trong, đây chính là cấu trúc bên trong của luật. Hình thức bên trong là những mối quan hệ, liên hệ giữa các yếu tố tạo nên pháp luật. Hình thức bên trong của pháp luật được gọi là hình thức cấu trúc của pháp luật. 

– Hình thức là sự xuất hiện hoặc phương thức tồn tại của pháp luật. Dựa trên các hình thức pháp luật, bạn có thể thấy những hình thức pháp luật nào thực sự tồn tại  và chúng hiện đang ở đâu.

Hình thức tiếng Anh là gì?

Hình thức tiếng Anh là form

Bạn có thể quan tâm

phân tích là gì

tập thể là gì

hinh-thuc-la-gi
Hình thức là gì

Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức

Nội dung quyết định hình thức:

+ Nội dung của hình thức có vai trò quyết định đối với quá trình vận động, phát triển của các sự vật, hiện tượng. Kể từ đó, nội dung bao giờ cũng là mặt đồng nhất, có khuynh hướng chủ đạo đó là biến đổi. Còn hình thức là mặt tương đối bền vững, có khuynh hướng chủ đạo của hình thức đó chính là ổn định. 

+ Sự thay đổi và phát triển của các sự vật luôn khởi đầu từ sự thay đổi và phát triển nội dung. Hình thức cũng thay đổi, nhưng chậm hơn là nội dung thay đổi và cần thích ứng với nội dung mới hơn. 

Nội dung và hình thức thống nhất và gắn bó 

+ Mọi thứ đồng thời phải có hình thức và nội dung. Không có gì chỉ có hình thức mà không có nội dung, hoặc nội dung không có hình thức. Vì vậy, nội dung và hình thức phải nhất quán thì mới tồn tại được. 

+ Sự vật gồm nhiều yếu tố, nhiều mặt khác nhau nhưng các yếu tố này liên kết với nhau,, không tách rời nhau. Do đó, các yếu tố này vừa là chất liệu tạo nên nội dung, vừa tham gia vào các mối quan hệ tạo nên hình thức.  

+ Nội dung và hình thức sẽ không thể tách rời nhau, có quan hệ mật thiết với nhau. Không có nội dung mà không có hình thức và không có hình thức nào mà không có nội dung. Nội dung  có thể có nhiều hình thức trong bất kỳ tình huống nào, và ngược lại, cùng một hình thức có thể thể hiện các nội dung khác nhau.

Phương pháp luận:

+ Nhằm nhận thức và cải tạo sự vật, trước hết ta phải căn cứ vào nội dung các hình thức tác động trở lại lên nội dung, nên trong hoạt động thực tiễn ta cần phải thường xuyên đối chiếu giữa nội dung và cả hình thức làm cho hình thức trở nên phù hợp với nội dung. 

+ Hoạt động thực tiễn chủ động sử dụng các hình thức khác nhau để đáp ứng nhu cầu thực tiễn ở các giai đoạn khác nhau. 

+ Nhận thức không được tách rời cái tuyệt đối giữa nội dung và hình thức. Hình thức và nội dung luôn gắn bó với nhau trong quá trình vận động và phát triển của sự vật nên phải đấu tranh với chủ nghĩa hình thức.

Tham khảo những tài liệu khác về các lĩnh vực tại AMA

Hình thức không phụ thuộc vào nội dung mà tác động nội dung

+ Sự tác động qua lại giữa nội dung và hình thức đã diễn ra trong suốt quá trình phát triển của các sự vật. Đầu tiên, các biến đổi trong nội dung ảnh hưởng đến hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững của hình thức. Nhưng khi biến đổi liên tục diễn ra thì đến một thời điểm nào đó hệ thống các mối liên hệ tương đối cứng nhắc đó sẽ trở nên chật hẹp.

+ Nội dung đóng vai trò quyết định so với hình thức nhưng điều này không đồng nghĩa là hình thức luôn sau nội dung. Ngược lại hình thức luôn có tính độc lập nhất định và tác động tích cực trong việc phát triển của nội dung. Nếu hình thức không phù hợp với nội dung, hình thức sẽ hạn chế sự phát triển của nội dung.

+ Sẽ đến một thời điểm nội dung và hình thức xung đột với nhau, nội dung mới sẽ phá bỏ các hình thức cũ, hình thức mới cũng sẽ được hình thành. Từ cơ sở của hình thức mới, nội dung mới sẽ tiếp tục biến đổi và phát triển để chuyển sang trạng thái mới về chất.

Những tác động của hình thức lên nội dung

Hình thức là do nội dung quyết định nhưng hình thức lại có tính độc lập tương đối, cũng tác động ngược lại với nội dung. Sự tác động của hình thức lên nội dung ở chỗ sau đây:

+ Không phù hợp với nội dung thì hình thức sẽ hạn chế, kìm hãm sự phát triển của nội dung.

+ Phù hợp với nội dung thì hình thức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy nội dung phát triển.

AMA hy vọng những nội dung được đề cập trong bài viết này hữu ích với bạn đọc. Mong rằng với những kiến thức này sẽ củng cố cho bạn đọc những kiến thức cần thiết này có thể vận dụng trong học tập và cuộc sống. 

 

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí