Ngoại ngữ

Ngoại ngữ, ngôn ngữ gồm các thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Nhật