Những câu chúc mừng năm mới tiếng Anh ngắn gọn ý nghĩa

4.7/5 - (30 votes)
Những câu chúc mừng năm mới tiếng Anh ngắn gọn ý nghĩa

Năm mới gần đến rồi các bạn ơi, cùng AMA điểm qua các câu chúc mừng năm mới tiếng Anh ngắn gọn ý nghĩa trong bài viết này ngay nhé! Đi chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh thì còn gì bằng nữa!

Những câu chúc mừng năm mới tiếng Anh hay

Những câu chúc mừng năm mới tiếng Anh hay
Những câu chúc mừng năm mới tiếng Anh hay

Đây là những câu chúc mừng năm mới Tiếng Anh ngắn gọn và đơn giản bạn có thể xem qua:

STT Câu chúc mừng năm mới tiếng Anh Ý nghĩa tiếng Việt
1 “Happy New Year! Wishing you all the best in the year to come.”
Chúc mừng năm mới! Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong năm tới.
2 “May this new year bring you joy, love, and peace.”
Có thể năm mới này mang lại cho bạn niềm vui, tình yêu và hòa bình.
3 “Wishing you a happy and prosperous New Year.” Chúc bạn một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng.
4 “Let’s raise a glass to the new year and all the possibilities it holds.”
Hãy nâng ly chúc mừng năm mới và tất cả những khả năng mà nó nắm giữ.
5 “Here’s to a fresh start and a new beginning in the new year.”
Đây là một khởi đầu mới và một khởi đầu mới trong năm mới.
6 “Happy New Year! May all your dreams come true in the coming year.”
Chúc mừng năm mới! Chúc mọi ước mơ của bạn trở thành hiện thực trong năm tới.
7 “Wishing you a year filled with happiness, good health, and success.”
Chúc bạn một năm tràn ngập hạnh phúc, sức khỏe tốt và thành công.
8 “May the new year bring you new opportunities and new adventures.”
Có thể năm mới mang đến cho bạn những cơ hội mới và những cuộc phiêu lưu mới.
9 “Wishing you a happy and prosperous New Year, full of love and joy.”
Chúc bạn một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng, tràn ngập tình yêu và niềm vui.
10 “Cheers to a new year and a new chapter in our lives.”
Chúc mừng một năm mới và một chương mới trong cuộc sống của chúng ta.

Những câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh vui nhộn

Những câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh vui nhộn
Những câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh vui nhộn

Còn đây là những câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh vui nhộn bạn có thể xem qua:

STT Câu chúc mừng năm mới tiếng Anh Ý nghĩa tiếng Việt
1 “Let’s party like it’s a new year, new you, and a new chance to make things happen!”
Hãy tiệc tùng như thể đây là một năm mới, bạn mới và một cơ hội mới để biến mọi thứ thành hiện thực!
2 “Happy New Year, let’s make it a great one!”
Chúc mừng năm mới, hãy làm cho nó trở nên tuyệt vời!
3 “Bring on the fireworks and let’s celebrate the start of a new year!”
Hãy đốt pháo hoa và chúng ta hãy ăn mừng sự khởi đầu của một năm mới!
4 “Out with the old, in with the new! Here’s to a fantastic New Year!”
Tẩy bỏ cái cũ, đón nhận cái mới! Chúc một năm mới tuyệt vời!
5 “New year, new adventures, new opportunities. Let’s make it a great one!”
Năm mới, những cuộc phiêu lưu mới, những cơ hội mới. Hãy biến nó thành một năm tuyệt vời!
6 “Wishing you a year filled with laughter, love, and all the good things in life.”
Chúc bạn một năm tràn ngập tiếng cười, tình yêu và tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
7 “New Year, new you, new outlook. Let’s go get ’em tiger!” Năm mới, bạn mới, triển vọng mới. Đi bắt hổ nào!
8 “Let’s pop the champagne and toast to a fantastic New Year!”
Hãy khui sâm panh và nâng ly chúc mừng một năm mới tuyệt vời nào!
9 “Here’s to a year of making memories and living life to the fullest”
Đây là một năm tạo nên những kỷ niệm và sống hết mình
10 “Let’s make this new year one to remember, cheers to a great one!”
Hãy biến năm mới này thành một năm đáng nhớ, chúc mừng một năm mới tuyệt vời!

Những câu chúc năm mới tiếng Anh dành cho bố mẹ

Những câu chúc năm mới tiếng Anh dành cho bố mẹ
Những câu chúc năm mới tiếng Anh dành cho bố mẹ

Bạn cũng muốn có những câu chúc năm mới tiếng Anh dành cho bố mẹ? Bên dưới đây là một số câu chúc mừng năm mới tiếng Anh bạn có thể thử qua!

STT Câu chúc mừng năm mới tiếng Anh Ý nghĩa tiếng Việt
1 “Happy New Year to the best parents in the world. Wishing you all the happiness, love and success in the coming year.”
Chúc mừng năm mới những bậc cha mẹ tốt nhất trên thế giới. Chúc tất cả các bạn hạnh phúc, tình yêu và thành công trong năm tới.
2 “Wishing you both a prosperous New Year filled with love and laughter.”
Chúc hai bạn một năm mới thịnh vượng tràn ngập tình yêu và tiếng cười.
3 “May this new year bring you joy and blessings beyond measure, Mom and Dad.”
Mong rằng năm mới này sẽ mang đến cho bố mẹ niềm vui và phước lành không thể đong đếm được.
4 “Thank you for always being there for me. Wishing you both a happy and healthy New Year.”
Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi. Chúc hai bạn một năm mới hạnh phúc và khỏe mạnh.
5 “To the most loving and supportive parents, I wish you both a New Year filled with love and happiness.”
Gửi tới những bậc cha mẹ yêu thương và ủng hộ nhất, tôi chúc cả hai bạn một Năm mới tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.
6 “Wishing you both a blessed New Year with good health and happiness.”
Chúc hai bạn một năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
7 “Happy New Year to the most wonderful parents in the world. I am so grateful to have you both.”
Chúc mừng năm mới tới những bậc cha mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi rất biết ơn khi có cả hai người.
8 “To my dear parents, I wish you both a New Year filled with joy, love and laughter.”
Gửi tới cha mẹ thân yêu của con, con chúc hai người một Năm Mới tràn ngập niềm vui, tình yêu và tiếng cười.
9 “Wishing you both a happy and prosperous New Year. Thank you for everything you do for our family.”
Chúc hai bạn một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng. Cảm ơn vì tất cả những gì bạn làm cho gia đình chúng tôi.
10 “Happy New Year to the most amazing parents a child could ask for. Wishing you both love, happiness and good health in the coming year.”
Chúc mừng năm mới những bậc cha mẹ tuyệt vời nhất mà một đứa trẻ có thể yêu cầu. Chúc cả hai bạn luôn yêu thương, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào trong năm tới.

Những lời chúc năm mới tiếng Anh dành cho bạn bè

Những lời chúc năm mới tiếng Anh dành cho bạn bè
Những lời chúc năm mới tiếng Anh dành cho bạn bè

Có luôn của lời chúc năm mới tiếng Anh dành cho bạn bè, ai có bạn bè thân thiết thì nên lưu lại những câu chúc mừng năm mới tiếng Anh này để dịp Tết gửi lời chúc đến với họ nhé!

STT Câu chúc mừng năm mới tiếng Anh Ý nghĩa tiếng Việt
1 “Happy New Year to my dear friend, may this new year bring you joy, success and all the happiness you deserve.”
Chúc mừng năm mới bạn thân yêu của tôi, mong rằng năm mới này sẽ mang đến cho bạn niềm vui, thành công và tất cả những hạnh phúc mà bạn xứng đáng có được.
2 “Wishing you a year filled with love, laughter and unforgettable memories, my dear friend.”
Chúc bạn một năm tràn ngập tình yêu, tiếng cười và những kỷ niệm khó quên, bạn thân mến của tôi.
3 “Here’s to another year of friendship, cheers to a fantastic New Year my dear friend.”
Đây là một năm của tình bạn, chúc mừng một năm mới tuyệt vời bạn thân yêu của tôi.
4 “May this new year bring you new opportunities, new adventures and new memories. Happy New Year, my friend.”
Mong rằng năm mới này sẽ mang đến cho bạn những cơ hội mới, những cuộc phiêu lưu mới và những kỷ niệm mới. Chúc mừng năm mới, bạn của tôi.
5 “Happy New Year to my best friend, may this year be even better than the last.”
Chúc mừng năm mới bạn thân của tôi, chúc năm nay sẽ tốt hơn năm ngoái.
6 “Wishing you a happy and prosperous New Year, my dear friend. Let’s make it a great one!”
Chúc bạn một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng, bạn thân mến của tôi. Hãy làm cho nó thật tuyệt vời!
7 “Happy New Year to my closest friend. Here’s to another year of making memories together.”
Chúc mừng năm mới người bạn thân nhất của tôi. Đây là một năm nữa cùng nhau tạo nên những kỷ niệm.
8 “Wishing you all the best in the New Year, my dear friend. May all your dreams come true.”
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong năm mới, bạn thân mến của tôi. Chúc mọi ước mơ của bạn trở thành hiện thực.
9 “Happy New Year to my friend, let’s make this year even better than the last.”
Chúc mừng năm mới bạn của tôi, hãy làm cho năm nay thậm chí còn tốt hơn năm ngoái.
10 “Wishing you a year filled with happiness, success, and all the good things in life, my dear friend.”
Chúc bạn một năm tràn ngập hạnh phúc, thành công và mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống, bạn thân mến của tôi.

Những lời chúc năm mới bằng tiếng Anh dành cho người yêu

Những lời chúc năm mới bằng tiếng Anh dành cho người yêu
Những lời chúc năm mới bằng tiếng Anh dành cho người yêu

Có người yêu thì nên dùng những lời chúc năm mới bằng tiếng Anh bên dưới đây để tăng thêm tình cảm đôi lứa nhé!

STT Câu chúc mừng năm mới tiếng Anh Ý nghĩa tiếng Việt
1 “Happy New Year my love, here’s to a year filled with love, happiness and all the joys life has to offer.”
Chúc mừng năm mới tình yêu của anh, đây là một năm tràn ngập tình yêu, hạnh phúc và tất cả những niềm vui mà cuộc sống mang lại.
2 “Wishing you a prosperous New Year filled with love and laughter, my dearest.”
Chúc bạn một năm mới thịnh vượng tràn ngập tình yêu và tiếng cười, người thân yêu nhất của tôi.
3 “May this new year bring us closer together and make our love stronger. Happy New Year my love.”
Mong rằng năm mới này sẽ mang chúng ta lại gần nhau hơn và làm cho tình yêu của chúng ta bền chặt hơn. Chúc mừng năm mới tình yêu của anh.
4 “Happy New Year to the love of my life, I am so grateful to have you by my side.”
Chúc mừng năm mới tình yêu của đời anh, anh rất biết ơn khi có em bên cạnh.
5 “Wishing you a year filled with happiness and all the good things in life, my love.”
Chúc em một năm tràn ngập hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống, tình yêu của anh.
6 “Here’s to another year of making memories together, happy New Year my love.”
Đây là một năm nữa cùng nhau tạo nên những kỉ niệm, chúc mừng năm mới tình yêu của anh.
7 “Happy New Year my darling, may this year be even better than the last.”
Chúc mừng năm mới em yêu, năm nay có thể tốt hơn năm ngoái.
8 “Wishing you a happy and prosperous New Year, my love. Let’s make it a great one.”
Chúc em một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng, tình yêu của anh. Hãy làm cho nó trở nên tuyệt vời.
9 “Happy New Year to the person I love most, here’s to a year of love and happiness.”
Chúc mừng năm mới người tôi yêu thương nhất, chúc một năm tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.
10 “Wishing you a year filled with love, joy, and all the good things in life, my love.”
Chúc em một năm tràn ngập tình yêu, niềm vui và mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống, tình yêu của anh.

Những câu chúc năm mới bằng tiếng Anh dành cho sếp

Những câu chúc năm mới bằng tiếng Anh dành cho sếp
Những câu chúc năm mới bằng tiếng Anh dành cho sếp

Còn nếu muốn chúc sếp của mình thì hãy dùng những câu chúc năm mới bằng tiếng Anh bên dưới đây để lấy lòng sếp dịp năm mới này nè!

STT Câu chúc mừng năm mới tiếng Anh Ý nghĩa tiếng Việt
1 “Happy New Year to my esteemed boss. Wishing you a year filled with success and prosperity.”
Chúc mừng năm mới tới ông chủ đáng kính của tôi. Chúc ông một năm tràn đầy thành công và thịnh vượng.
2 “Wishing you a prosperous New Year, thank you for your guidance and leadership.”
Chúc bạn một năm mới thịnh vượng, cảm ơn vì sự hướng dẫn và lãnh đạo của bạn.
3 “Here’s to another year of success under your leadership. Happy New Year, boss.”
Đây là một năm thành công dưới sự lãnh đạo của bạn. Chúc mừng năm mới, sếp.
4 “May this new year bring you new opportunities and even greater success. Happy New Year, boss.”
Chúc năm mới này mang đến cho bạn những cơ hội mới và thành công hơn nữa. Chúc mừng năm mới, sếp.
5 “Wishing you a happy and prosperous New Year, thank you for your support and encouragement.”
Chúc bạn một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng, cảm ơn bạn đã hỗ trợ và khuyến khích.
6 “Happy New Year to my boss, looking forward to another year of success under your leadership.”
Chúc mừng năm mới sếp của tôi, mong một năm thành công nữa dưới sự lãnh đạo của bạn.
7 “Wishing you a year filled with great achievements and opportunities, Happy New Year boss”
Chúc sếp một năm tràn đầy những thành tựu và cơ hội tuyệt vời, Chúc mừng năm mới sếp
8 “Happy New Year to my respected boss. Thank you for your guidance and mentorship.”
Chúc mừng năm mới tới người sếp đáng kính của tôi. Cảm ơn sự hướng dẫn và dìu dắt của ông.
9 “Wishing you a year filled with success, happiness and good health. Happy New Year boss”
Chúc sếp một năm tràn đầy thành công, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Happy New Year boss
10 “Happy New Year to my boss, Here’s to another year of growth, success and prosperity.”
Chúc mừng năm mới sếp của tôi, Đây là một năm phát triển, thành công và thịnh vượng.

Những câu chúc năm mới bằng tiếng Anh dành cho đồng nghiệp

Những câu chúc năm mới bằng tiếng Anh dành cho đồng nghiệp
Những câu chúc năm mới bằng tiếng Anh dành cho đồng nghiệp

Đồng nghiệp nơi làm việc khá là thân và bạn muốn gửi lời thăm hỏi đến họ nhân dịp Tết đến, dùng những câu chúc năm mới bằng tiếng Anh bên dưới đây để thăm hỏi họ nhé!

STT Câu chúc mừng năm mới tiếng Anh Ý nghĩa tiếng Việt
1 “Happy New Year to my colleagues, wishing you all the best in the coming year.”
Chúc mừng năm mới các đồng nghiệp của tôi, chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong năm tới.
2 “Wishing you a happy and prosperous New Year, looking forward to another great year together.”
Chúc bạn một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng, cùng nhau mong đợi một năm tuyệt vời nữa.
3 “Here’s to a new year of teamwork and success, happy New Year to all my colleagues.”
Chúc một năm mới đoàn kết và thành công, chúc mừng năm mới tới tất cả các đồng nghiệp của tôi.
4 “May this new year bring you new opportunities and growth, happy New Year to my colleagues.”
Có thể năm mới này mang đến cho bạn những cơ hội và sự phát triển mới, chúc mừng năm mới tới các đồng nghiệp của tôi.
5 “Wishing you a year filled with happiness, good health and success, my dear colleagues.”
Chúc các đồng nghiệp thân yêu của tôi một năm tràn ngập hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
6 “Happy New Year to my fellow coworkers, here’s to a year of great achievements and success.”
Chúc mừng năm mới các đồng nghiệp của tôi, đây là một năm đạt được nhiều thành tựu và thành công.
7 “Wishing you a happy and prosperous New Year, thank you for being great colleagues.”
Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng, cảm ơn vì đã là những đồng nghiệp tuyệt vời.
8 “Happy New Year to my colleagues, looking forward to another great year of working together.”
Chúc mừng năm mới các đồng nghiệp của tôi, mong một năm làm việc tuyệt vời nữa.
9 “Wishing you a year filled with joy, success and all the good things in life, my dear colleagues.”
Chúc các bạn một năm tràn ngập niềm vui, thành công và mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống, các đồng nghiệp thân mến của tôi.
10 “Happy New Year to my coworkers, here’s to a great year of teamwork and growth together.”
Chúc mừng năm mới các đồng nghiệp của tôi, chúc một năm làm việc nhóm tuyệt vời và cùng nhau phát triển.

Những câu chúc tiếng Anh năm mới dành cho đối tác

Những câu chúc tiếng Anh năm mới dành cho đối tác
Những câu chúc tiếng Anh năm mới dành cho đối tác

Và cuối cùng, sau thời gian đồng hành làm việc cùng với các đối tác thì các bạn cũng nên dành những lời chúc mừng năm mới tiếng Anh đến với các đối tác chứ nhỉ?

Bên dưới đây là một số câu chúc tiếng Anh năm mới dành cho đối tác bạn có thể tham khảo!

STT Câu chúc mừng năm mới tiếng Anh Ý nghĩa tiếng Việt
1 “Happy New Year to my valued partner. Wishing you a year filled with success and prosperity.”
Chúc mừng năm mới đối tác thân thiết của tôi. Chúc bạn một năm tràn đầy thành công và thịnh vượng.
2 “Wishing you a prosperous New Year, thank you for your continued support and partnership.”
Chúc bạn một năm mới thịnh vượng, cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ và hợp tác.
3 “Here’s to another year of successful partnership and growth. Happy New Year, my partner.”
Chúc một năm mới hợp tác thành công và phát triển. Chúc mừng năm mới, đối tác của tôi.
4 “May this new year bring new opportunities and mutual success. Happy New Year, my partner.”
Chúc năm mới này mang đến những cơ hội mới và thành công chung. Chúc mừng năm mới, đối tác của tôi.
5 “Wishing you a year filled with happiness, good health and success in business, my dear partner.”
Chúc bạn một năm tràn ngập hạnh phúc, sức khỏe tốt và thành công trong kinh doanh, đối tác thân yêu của tôi.
6 “Happy New Year to my business partner, here’s to a year of great achievements and success.”
Chúc mừng năm mới đối tác kinh doanh của tôi, chúc một năm nhiều thành tựu và thành công.
7 “Wishing you a happy and prosperous New Year, thank you for being a great partner.”
Chúc bạn một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng, cảm ơn bạn đã trở thành một đối tác tuyệt vời.
8 “Happy New Year to my partner, looking forward to another great year of working together.”
Chúc mừng năm mới đối tác của tôi, mong một năm làm việc tuyệt vời nữa.
9 “Wishing you a year filled with joy, success and all the good things in life, my dear partner.”
Chúc bạn một năm tràn ngập niềm vui, thành công và mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống, đối tác thân yêu của tôi.
10 “Happy New Year to my partner, here’s to a great year of mutual growth and success.”
Chúc mừng năm mới đối tác của tôi, đây là một năm tuyệt vời cùng phát triển và thành công.

Trên đây là bài viết AMA chia sẻ về chủ đề các câu chúc mừng năm mới tiếng Anh dành cho các bạn, để dịp Tết có những câu chúc ý nghĩa đi chúc Tết với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích đối với bạn!

Xem thêm:

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí