Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh mới nhất đầy đủ nhất

5/5 - (1 vote)
Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh mới nhất đầy đủ nhất

Tiếng Anh có rất nhiều từ loại, được chia thành danh từ, động từ, tính từ. Trong động từ có động từ bất quy tắc là loại được thường xuyên sử dụng nhất, ở cả giao tiếp và đọc viết. Vậy bạn đã nắm rõ được động từ bất quy tắc là gì chưa? Cũng như các loại động từ bất quy tắc phổ biến nhất. Hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết bảng động từ bất quy tắc dưới đây của chúng tôi nhé!

Bảng động từ bất quy tắc
Bảng động từ bất quy tắc

Bảng động từ bất quy tắc là gì?

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh là tên gọi của một loại động từ mà nó không tuân theo một quy tắc nhất định về ngữ pháp cũng như không có đuôi ED phía sau những động từ này.

Động từ bất quy tắc cũng có thể hiểu là những động từ diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và không có quy tắc chính xác khi chia ở thì quá khứ, quá khứ hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành. 

Chúng được sắp xếp tạo thành bảng, bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh gồm có 3 cột. Cột 1 là động từ nguyên mẫu, cột 2 là động từ chia ở dạng quá khứ, cột 3 là động từ chia ở dạng quá khứ phân từ. Tất cả động từ chia ở 3 cột này đều bắt buộc người học phải ghi nhớ để có thể dễ dàng sử dụng.

dong-tu-bat-quy-tac
Động từ bất quy tắc

Bảng động từ bất quy tắc có tính chất giống như tên gọi của nó: không tuân theo quy tắc thêm -ed khi chuyển từ nguyên mẫu sang thì quá khứ (V2) hoặc thì quá khứ phân từ (V3).

Ví dụ: Một động từ có quy tắc như “stay” thì nguyên mẫu là stay, quá khứ và quá khứ phân từ vẫn là stayed.

Đối với động từ bất quy tắc như “bear” thì nguyên mẫu là bear, quá khứ là bore, quá khứ phân từ là born.

Công dụng của bảng động từ bất quy tắc

Công dụng của bảng động từ bất quy tắc
Công dụng của bảng động từ bất quy tắc

Động từ bất quy tắc sẽ có những công dụng như:

– Được dùng trong thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành

– Dùng để diễn tả một hành động, một sự việc xảy ra trong quá khứ có thời gian cụ thể

– Dùng để diễn tả một hành động, một sự việc xảy ra trong quá khứ nhưng kéo dài đến hiện tại và tương lai, có thể không cần xác định rõ thời gian.

– Dùng để diễn tả một hay nhiều hành động xảy ra liên tục có địa điểm và thời gian chính xác

– Dùng để đặt câu hỏi tìm kiếm bất kỳ thông tin nào

– Động từ bất quy tắc ở cột 2 là dùng cho thì quá khứ đơn

– Động từ bất quy tắc ở cột 3 là dùng cho thì quá khứ hoàn thành và hiện tại hoàn thành

Bảng 360 động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

Chia theo nhóm

Nhóm không đổi
V1 V2 V3 Ý nghĩa
cost cost cost trị giá
cut cut cut cắt
fit fit fit vừa vặn
hit hit hit đụng
hurt hurt hurt làm đau
let let let để cho
put put put đặt, để
read read read đọc
shut shut shut đóng lại
Nhóm: en
V1 V2 V3 Ý nghĩa
arise arose arisen xuất hiện
drive drove driven lái xe
ride rode ridden cưỡi, đạp xe
rise rose risen mọc lên
write wrote written viết
Nhóm ear – ore – orn
V1 V2 V3 Ý nghĩa
bear bore born sinh ra
tear tore torn xé rách
wear wore worn mặc, đeo, đội
Nhóm: ake – ook – en
V1 V2 V3 Ý nghĩa
shake shook shaken lắc
take took taken cầm, nắm
Nhóm: i – a – u – ou
V1 V2 V3 Ý nghĩa
begin began begun bắt đầu
drink drank drunk uống
ring rang rung reo, rung
run ran run chạy
sing sang sung hát
swim swam swum bơi, lội
hang hung hung treo        
find found found tìm thấy
Nhóm t / d
V1 V2 V3 Ý nghĩa
dream dreamt dreamt
have had had có; dùng
hear heard heard nghe
hold held held cầm, giữ, tổ chức
learn* learnt learnt học
lose lost lost đánh mất, giảm
make made made làm
mean meant meant nghĩa là
mishear misheard misheard nghe nhầm
shoot shot shot bắn
Nhóm: e – ui 
V1 V2 V3 Ý nghĩa
spend spent spent tiêu xài
smell* smelt smelt ngửi
build built built xây dựng
send sent sent gửi đi
lend lent lent cho mượn
spell spelt spelt đánh vần
Nhóm: ee – ea – e
V1 V2 V3 Ý nghĩa
meet met met gặp
bleed bled bled chảy máu
breed bred bred nuôi
feed fed fed cho ăn
lead led led dẫn dắt
Nhóm:  ought/ aught
V1 V2 V3 Ý nghĩa
bring brought brought mang
buy bought bought mua
catch caught caught bắt được
fight fought fought đánh nhau
teach taught taught dạy
think thought thought suy nghĩ
Nhóm ew – own
V1 V2 V3 Ý nghĩa
blow blew blown thổi
draw drew drawn vẽ
fly flew flown bay
grow grew grown mọc
know knew known biết
throw threw thrown ném
Nhóm: eep – ept – ept
V1 V2 V3 Ý nghĩa
sleep slept slept ngủ
sweep swept swept quét
keep kept kept giữ
Nhóm: oke – oken 
V1 V2 V3 Ý nghĩa
awake awoke awoken thức dậy
break broke broken làm vỡ
freeze froze frozen đông lạnh
speak spoke spoken nói
wake woke woken đánh thức
Nhóm ome – ame – ome
V1 V2 V3 Ý nghĩa
become became become trở nên
come came come đến
overcome overcame overcome vượt qua
Nhóm ay – aid – aid
V1 V2 V3 Ý nghĩa
lay laid laid đặt, để
pay paid paid trả tiền
say said said nói

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Những động từ thường dùng

V1 V2 V3 Ý nghĩa
arise arose arisen phát sinh
awake awoke awoken đánh thức, thức
be was/ were been thì, là, bị, ở
bear bore borne mang, chịu đựng
become became become trở nên
befall befell befallen xảy đến
begin began begun bắt đầu
behold beheld beheld ngắm nhìn
cast cast cast ném, tung
catch caught caught bắt, chụp
choose chose chosen chọn, lựa
cleave clove/ cleft/ cleaved cloven/ cleft/ cleaved chẻ, tách hai
cleave clave cleaved dính chặt
come came come đến, đi đến
cost cost cost có giá là
cut cut cut cắn, chặt
ive dove/ dived dived lặn, lao xuống
draw drew drawn vẽ, kéo
dream dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed mơ thấy
drink drank drunk uống
drive drove driven lái xe
dwell dwelt dwelt trú ngụ, ở
eat ate eaten ăn
fall fell fallen ngã, rơi
feed fed fed cho ăn, ăn, nuôi
feel felt felt cảm thấy
fight fought fought chiến đấu
find found found tìm thấy, thấy
flee fled fled chạy trốn
fling flung flung tung; quang
fly flew flown bay
get got got/ gotten có được
give gave given cho
go went gone đi
hear heard heard nghe
heave hove/ heaved hove/ heaved trục lên
hide hid hidden giấu, trốn, nấp
hit hit hit đụng
hurt hurt hurt làm đau
input input input đưa vào (máy điện toán)
inset inset inset dát, ghép
keep kept kept giữ
kneel knelt/ kneeled knelt/ kneeled quỳ
knit knit/ knitted knit/ knitted đan
know knew known biết, quen biết
lay laid laid đặt, để
lead led led dẫn dắt, lãnh đạo
leap leapt leapt nhảy, nhảy qua
learn learnt/ learned learnt/ learned học, được biết
leave left left ra đi, để lại
lend lent lent cho mượn (vay)
let let let cho phép, để cho
lie lay lain nằm
light lit/ lighted lit/ lighted thắp sáng
lose lost lost làm mất, mất
make made made chế tạo, sản xuất
mean meant meant có nghĩa là
meet met met gặp mặt
mislay mislaid mislaid để lạc mất
misread misread misread đọc sai
misspell misspelt misspelt viết sai chính tả
mistake mistook mistaken phạm lỗi, lầm lẫn
overcome overcame overcome khắc phục
overeat overate overeaten ăn quá nhiều
overhang overhung overhung nhô lên trên, treo lơ lửng
overhear overheard overheard nghe trộm
overlay overlaid overlaid phủ lên
pay paid paid trả (tiền)
prove proved proven/ proved chứng minh (tỏ)
put put put đặt; để
read read   read đọc
rebuild rebuilt rebuilt xây dựng lại
redo redid redone làm lại
remake remade remade làm lại; chế tạo lại
rend rent rent toạc ra; xé
repay repaid repaid hoàn tiền lại
saw sawed sawn cưa
say said said nói
see saw seen nhìn thấy
seek sought sought tìm kiếm
sell sold sold bán
take took taken cầm ; lấy
teach taught taught dạy ; giảng dạy
tear tore torn xé; rách
tell told told kể ; bảo
think thought thought suy nghĩ
throw threw thrown ném ; liệng
thrust thrust thrust thọc ;nhấn
unwind unwound unwound tháo ra
uphold upheld upheld ủng hộ
upset upset upset đánh đổ; lật đổ
wake woke/ waked woken/ waked thức giấc
waylay waylaid waylaid mai phục
wear wore worn mặc
wet wet / wetted wet / wetted làm ướt
win won won thắng ; chiến thắng
wind wound wound quấn
bang-dong-tu-bat-quy-tac
Bảng động từ bất quy tắc – bí quyết học tiếng Anh

Cách học bảng động từ bất quy tắc

Có đuôi “eed”

Đối với những động từ bất quy tắc cột 1 có tận cùng là “eed” thì cột 2 và cột 3 chuyển thành “ed”

Ví dụ / Example

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 

Overfeed – overfed – overfed (Cho ăn quá mức)

Breed – bred – bred (Sanh, nuôi dạy)

Có đuôi “ay”

Đối với những động từ bất quy tắc cột 1 có chữ tận cùng là “ay” thì cột 2 và 3 chuyển thành “aid”

Ví dụ / Example

Inlay – inlaid – inlaid (Cẩn, khảm)

Mislay – mislaid – mislaid (Để lạc mất)

Có đuôi “d”

Đối với những động từ bất quy tắc cột 1 có chữ tận cùng là “d” thì cột 2 và 3 chuyển thành “t”

Ví dụ / Example

Outspend – outspent – outspent (Tiêu tiền nhiều hơn)

Overbuild – overbuilt – overbuilt (Xây quá nhiều)

Có đuôi “ow”

Đối với những động từ bất quy tắc cột 1 có chữ tận cùng là “ow” thì cột 2 chuyển thành “ew”, cột 3 chuyển thành “own”

Ví dụ / Example

Outthrow – outthrew – outthrow (Ném nhanh hơn)

Know – knew –known (Hiểu biết)

Có đuôi “ear”

Đối với những động từ bất quy tắc cột 1 có chữ tận cùng là “ear” thì cột 2 chuyển thành “ore” và cột 3 chuyển thành “orn”

Ví dụ / Example

Bear – bore – borne (Mang, chịu, sanh đẻ)

Tear – tore – torne (Xé rách)

Có nguyên âm “i”

Đối với những động từ bất quy tắc ở cột 1 có nguyên âm “i” thì cột 2 chuyển thành “a”, cột 3 chuyển thành “u”

Ví dụ / Example

Begin – began – begun (Bắt đầu)

Drink – drank – drunk (Uống)

Có đuôi “m” hoặc “n”

Đối với những động từ bất quy tắc ở cột 1 có chữ tận cùng là “m” hoặc “n” thì cột 2 và 3 chuyển thành “t”

Ví dụ / Example

Burn – burnt – burnt (Đốt cháy)

Learn – learnt – learnt (Học)

Bảng động từ bất quy tắc và một số bí quyết giúp nhớ lâu

Sự thật là bạn không cần phải nhớ các động từ bất quy tắc để làm bất cứ điều gì. Và bạn không cần phải học tất cả 600 động từ bất quy tắc, điều này thật lãng phí thời gian. 

Học ngôn ngữ chính là học cách bạn sử dụng chúng. Ngay cả khi bạn học một danh sách 50-100 từ, nhưng không hiểu được cách sử dụng chúng để đặt được một câu hoàn chỉnh thì cũng vô ích.  

Học bảng động từ bất quy tắc không phải ngày một ngày hai mà là cả một quá trình ghi nhớ, luyện tập và rèn luyện mỗi ngày. Vì ngôn ngữ bao gồm các thói quen và bảng động từ bất quy tắc cũng được hình thành dựa trên nó, nên việc học nó cũng đòi hỏi sự kiên trì và thói quen học tập. Bạn cũng có thể áp dụng một số mẹo để cải thiện việc học các động từ bất quy tắc như sau:  

  • Đầu tiên, bạn cần tạo hứng thú đối với việc học các động từ bất quy tắc. Trước tiên bạn nên làm bài tập trắc nghiệm và điền vào chỗ trống để ghi nhớ các động từ bất quy tắc thay vì làm các bài tập dài gây mất thời gian. Các bài tập trắc nghiệm nhỏ giúp giảm căng thẳng, việc chọn nhiều phương án cũng kích thích khả năng ghi nhớ của bạn nhiều hơn. 
  • Ngoài các bài tập trắc nghiệm, một cách hay để học là sử dụng các động từ bất quy tắc trong các mẫu hội thoại. Bạn hoặc một số người bạn có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh và tích hợp các động từ bất quy tắc mà bạn đã học để thực hành nhiều hơn. 
  • Bên cạnh đó, bạn có thể tự đặt câu để nhớ từ tốt hơn. Viết nhật ký, đọc sách và truyện bằng tiếng Anh là một ý tưởng hay để thực hành và áp dụng các động từ bạn vừa học. 
  • Hiện nay hầu hết các bạn đều đến các trung tâm luyện thi mà quên rằng việc tự học ở nhà cũng rất quan trọng. Bạn có thể tự học tại nhà bằng sách tham khảo, chương trình youtube, kênh tự học tiếng Anh miễn phí hoặc các nhóm mạng xã hội phổ biến. Việc dành ra 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày để làm một bài tập nhỏ, một bài nghe nhỏ hay một đoạn hội thoại mẫu ngắn giúp hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh cũng sẽ giúp ghi nhớ các động từ bất quy tắc dễ dàng hơn nhiều. 

Trên đây là bài viết tổng hợp của chúng tôi về động từ bất quy tắc cũng như giới thiệu bảng động từ bất quy tắc thông dụng thường dùng nhất. Hy vọng với những kiến thức mà AMA cung cấp sẽ giúp ích cho quá trình học Tiếng Anh của bạn. Chúc bạn thành công

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí